Tingimused

Tingimused

Interneti kasutamisega kaasnevad erinevad võimalused ja riskid. Seetõttu koostasime meie Veebilehe kasutajate ja meie enda kaitsmiseks kasutustingimused (edaspidi "Tingimused"). Meie Veebilehte kasutades nõustute Tingimustega.

 

 1. Üldised kasutuspiirangud

Käesolevaga tunnistate, et te ei:

 1. levita Ettevõtte Veebilehe ühtegi osa mis tahes keskkonnas ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 2. sisene meie Veebilehel toodud mis tahes sisusse läbi mis tahes muu tehnoloogia või vahendite kui meie Veebilehel toodud tehnoloogia ja vahendid või mis tahes muud vahendid, mille võime just selleks otstarbeks kindlaks määrata;
 3. muuda meie Veebilehe või selle sisu mis tahes osa;
 4. hiili mööda, keela ega sekku muul viisil Veebilehe mis tahes turvafunktsioonidesse ega funktsioonidesse, mis (i) takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või (ii) rakendavad piiranguid Veebilehe kasutamisele või Veebilehel saadaolevale sisule;
 5. kasuta meie Veebilehte kaubanduslikul ega ärilisel eesmärgil;
 6. laadi alla, kopeeri, salvesta ega levita edasi meie Veebilehe mis tahes sisu, ei püsivalt ega ajutiselt.

 

 1. Autoriõigus ja muud intellektuaalse omandi õigused
 1. Juhul kui ei ole teisiti öeldud, oleme meie kogu meie Veebilehel toodud Teabe omanik või volitatud kasutaja, sealhulgas, kuid mitte ainult tekst, kirjad, kujutised, graafika, graafilised esitused, fotod, heli- ja videofailid ja interaktiivsed funktsioonid (edaspidi: "Sisu"). Kogu Sisu on kas meie omand või kasutame seda litsentsi alusel ja selle suhtes kehtivad autoriõigus, kaubamärgi õigused ja muud intellektuaalse omandi õigused, mis kuuluvad kas meile või meile litsentsi andjatele. Meie Veebilehel toodud mis tahes kolmanda poole kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid.
 2. Sisu ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta alla laadida, kopeerida, paljundada, levitada, edastada, eetrisse anda, kuvada, müüa, litsentsi alusel kasutamiseks anda, muuta, taaskasutada, omastada, kasutusse võtta või muul viisil ära kasutada avalikul või kaubanduslikul eesmärgil või muul sarnasel viisil. Jätame endale kõik õigused, mida ei ole siin ega Sisus sõnaselgelt väljendatud.
 3. Meie autoriõiguse või mis tahes muude intellektuaalse omandi õiguste mis tahes rikkumine, sealhulgas kolmandate poole õigused, võib viia tsiviil- või kriminaalasja algatamiseni teie vastu.

 

 1. Vastutus
 1. Me pakume teile võimalikult ajakohast, õiget ja selgelt väljendatud teavet. Sellele vaatamata võib teabes esineda tahtmatuid vigu. Me ei võta endale mingit vastutust kirjavigade ning meie Veebilehel toodud teabe täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest.
 2. Meie Veebilehel toodud teavet ja andmeid võidakse aeg-ajalt ilma etteteatamiseta muuta. Meie Veebilehel kättesaadavaks tehtud teenuseid, teavet ja andmeid pakutakse põhimõttel "nagu on" ilma igasuguste garantiideta.
 3. Mis puudutab meie Veebilehel toodud kolmanda poole Veebilehtedele viivaid linke või viiteid, siis ei võta me endale mingit vastutust sellistel lingitud Veebilehtedel või lingitud Veebilehel asuva mis tahes lingis toodud teabe, teadete või materjalide eest. Me ei jaga tingimata lingitud Veebilehel toodud mis tahes kolmanda poole sisu ja/või arvamust.
 4. Meie Veebilehte kasutades võtate enda peale kõik selle Veebilehe kasutamisega seonduvad riskid, sealhulgas risk, et teie arvutit, tarkvara või andmeid võib kahjustada mis tahes viirus, tarkvara või mis tahes muu fail, mille võite saada või aktiveerida meie Veebilehe kaudu või sellele sisenedes.
 5. Ettevõte ei võta endale mingil juhul vastutust Ettevõtte Veebilehe mis tahes ebaseadusliku kasutamise korral ega võta endale mingit vastutust kolmanda poole mis tahes õiguste rikkumise korral.
 6. Välja arvatud kahjustused, mis tulenevad meie tahtlikust või kuritegelikust hooletusest, ei võta Ettevõte endale mingit vastutust mis tahes otsese, kaudse, kaasneva kahju või tulenevate kahjustuste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult kasumi kaotus, äritegevuse katkemine või tarkvara või elektrooniliste andmete rikkumine, mis tuleneb või on mis tahes viisil seotud Ettevõtte Veebilehe kasutamisega.

 

 1. Isikuandmed

Isikuandmete ja ettevõttega seonduvate andmete kohta kehtivad Ettevõtte andmekaitse suunised.

 

 1. Muu

Ettevõte jätab endale õiguse neid Tingimusi muuta.

© Spectrum Brands Inc, September 2020, mai 2011