Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitset käsitlev teatis

Suhtume andmekaitsesse ja konfidentsiaalsusesse väga tõsiselt ning täidame kehtivaid riiklikke ja Euroopa andmekaitsesätteid. Allpool oleme välja toonud kõige olulisema teabe selle kohta, kuidas me kogume, töötleme ja kasutame andmeid, sealhulgas eelkõige selle, millist teavet ja isikuandmeid me salvestame ja mida me salvestatud teabe ja isikuandmetega teeme.

Mõned pakkumised või teenused, mille teeme kättesaadavaks veebisaidi https://ee.russellhobbs.com/ kaudu, võivad olla kaetud erinevate sätetega. Sellistele lisasätetele (nagu täiendavad garantiitingimused) viidatakse meie teenusepakkumise raamistikus ning sellised tingimused on alljärgnevate tingimuste suhtes ülimuslikud.

 

 1. Kontrollija

Isik, kes vastutab teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest selle veebisaidi kaudu vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”), on VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, Ühendkuningriik  (“Kontrollija”, artikkel 4 (7) GDPR).

 

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine
  • Isikuandmed

Isikuandmed defineeritakse kui mis tahes teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõige 1).

Selline teave hõlmab eelkõige järgmisi andmeid: teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sünnikuupäev, samuti erinevad inventuuriandmed, mille annate meile veebitellimust tehes, registreerides, kliendikontot luues või kontaktivormi kaudu päringut esitades (edaspidi "isikuandmed").

See isikuandmete kaitset käsitlev teatis ei hõlma statistilisi andmeid, mida me kogume tehnilistel põhjustel, kui te külastate meie veebisaiti. Sellised andmed on anonüümsed ning seetõttu ei saa neid teie isikuga seostada. Sellised statistilised andmed hõlmavad teavet selle kohta, mitu korda olete meie veebisaiti külastanud, kui kaua te meie veebisaidil viibisite, milliseid lehekülgi te külastasite, samuti teavet teie veebisirvija(te), IP aadressi, tarkvara ja püsivara kohta. Sellist teavet kogutakse ja käsitletakse anonüümselt, et saaksime teavet meie veebisaidi kasutamise kohta ja et saaksime selle kasutamist veelgi paremaks muuta.

 

 • Teie andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Meie veebisaite saab kasutada ka ilma isikuandmeid sisestamata. Mis tahes isikuandmeid kogutakse meie veebisaitidel alati vabatahtlikkuse alusel.

Täpsemalt, me kogume ja töötleme järgmiseid isikuandmete kategooriaid järgmistel eesmärkidel:

 • Ärisuhted

Me kogume ja töötleme teie nime, aadressi, ostuajalugu ja sarnaseid vajalikke isikuandmeid, et hallata meievahelist ärisuhet. Näiteks selleks, et vastata teie päringule, töödelda teiega sõlmitud lepingut, toimetada tellitud kaubad kohale, töödelda makseid või tehnilistel haldamise eesmärkidel. Sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, sest selline töötlemine on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks. Võime selliseid andmeid saada meie veebisaidil antud e-posti aadressi kaudu või veebisaidi kontaktivormi kaudu.

Säilitame need andmed meie ärisuhte kehtivuse jooksul. Kui me ei ole kolme aasta jooksul ühtegi tehingut teinud, kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus neid kauem säilitada.

 

 • Profiili loomine meie andmebaasi

Kui võtate meie esimest korda e-kirja teel või meie veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu ühendust või kui osalete kampaanias (nagu toote lisagarantii registreerimine), loome oma andmebaasi teie kohta profiili. Teie profiili salvestatakse kõik täiendavad isikuandmed, mille edaspidi meile annate, näiteks kaupu ostes või klienditeenindusele kontaktandmeid andes. Sellise töötlemise õiguslik alus  on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, sest selline töötlemine on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks.

Säilitame need andmed meie ärisuhte kehtivuse jooksul. Kui me ei ole kolme aasta jooksul ühtegi tehingut teinud või te ei ole kordagi pöördunud klienditeenindusse, kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus neid kauem säilitada.

 

 • Uudiskirja tellimine ja uudiskirja kasutamise analüüs
  1. Tellimine

Kui te liitute meie e-uudkirjaga, siis kasutame teie antud isikuandmeid teie nõusolekul teile e-uudiskirjade saatmiseks. Registreerimiseks peate esitama oma e-posti aadressi. Igasugust muud teavet võite meile edastada täieliku vabatahtlikkuse alusel ning seda kasutatakse selleks, et uudiskirja sisu teile võimalikult huvipakkuvaks muuta. Uudiskirjad sisaldavad uudiseid ja teavet meie toodete kohta, samuti üldiseid nõuandeid ja teavet meie toodetega seonduva kohta. Sellise töötlemise seaduslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

Säilitame teie isikuandmed sel eesmärgil kas (a) kuni loobute uudiskirja tellimusest või (ii) kuni 18 kuud, kui te ei ole ühtegi uudiskirja avanud. Seejärel kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus neid kauem säilitada.

Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, loobudes meie uudiskirjade tellimisest. Saate seda teha igal, te ei pea oma otsust meile põhjendama ja loobumine jõustub kohe. Uudiskirja tellimusest saate loobuda e-kirja allosas asuva tellimusest loobumise lingi kaudu või meie kontaktivormi kasutades.

 1. Uudiskirja kasutamise analüüs

Täiendame oma teenuseid pidevalt. Analüüsime saadetud uudiskirju, näiteks seda, kas saatja aadressid on tegelikult olemas, kas uudiskiri avati, milliseid uudiskirja linke kasutati ja kas uudiskirjale on mis tahes viisil reageeritud või saadeti see tagasi (automaatne) vastus, veateade vms). Sellise töötlemise seaduslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

Säilitame teie isikuandmed sel eesmärgil kaks aastat. Seejärel kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus neid kauem säilitada.

 

 • Alaealiste nõusolek

Alla 16-aastased isikud ei tohi esitada meile mis tahes isikuandmeid ilma vanemate või seadusliku hooldaja nõusolekuta.

 • Kui annate nõusoleku: õigus nõusolek tagasi võtta

Kui teie nõusolek on teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et peaksite oma otsust põhjendama. Selline tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. 

 1. Kuidas me jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega

Teie isikuandmed edastatakse kolmandatele isikutele vaid järgmistel juhtudel:

 • kontserni Spectrum Brands filiaalidele ulatuses, mis on vajalik selle veebisaidi kasutamiseks;
 • meie tarnijatele või teenusepakkujatele (nagu meie klienditoe teenuse pakkuja või meie levituspartnerid) seoses sellega, kuidas te meie veebisaiti kasutate;
 • meie pressikontaktina kirjas olevale avalike suhete agentuurile pressiga seonduvate päringute töötlemiseks;
 • meie IT-agentuuridele, kes pakuvad IT-teenuseid ja töötlevad selliseid andmeid ainult selliste teenuste pakkumise eesmärgil (näiteks hostimine või IT hooldus- ja tugiteenused, uudiskirjade süsteem jms);
 • mis tahes ettevõtte varade müümise korral võidakse meie klientide isikuandmed võimalikule ostjale avaldada;
 • meie kutsealastele ja juriidilistele nõuandjatele;
 • meie turundusagentuuridele sõltuvalt teie turunduseelistustest;
 • kohtutele, vahekohtutele, pettuse ennetamisega seonduvatele osapooltele, õiguskaitsealastele asutustele või juristidele, kui seda on vaja seaduse täitmiseks või õiguste või juriidiliste nõuete esitamiseks; ja
 • meil on muul viisil teie nõusolek või seadusliku kohustus teie andmed avalikustada.

 

Kui me teeme lepingu teiste ettevõtetega, et sellised ettevõtted täidaksid meie nimel ülesandeid andmetöötluse lepingu raames, ja edastame teie isikuandmed sellel eesmärgil, on sellisel ettevõttel või ettevõtetel kohustus kaitsta teie isikuandmeid ja kasutada neid ainult lepingutes kirjeldatud eesmärkidel.

Juhul kui me kanname teie isikuandmed sõltuvalt teie asukohast üle riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Liidu Majanduspiirkonda, kanname isikuandmed ettevõttevälistele vastuvõtjatele sellistes riikides üle ainult juhul, kui vastuvõtjal on piisavad kaitsemeetmed, mida nõutakse näiteks ELi  seadustega, või vastav sertifikaat isikuandmete puutumatuse kaitse valdkonnas.

Võite meilt küsida täiendavat teavet (nagu vastavate kaitsemeetmete koopiad) konkreetsete andmete ülekandmise kohta, võttes ühendust aadressil dsr@eu.spectrumbrands.com.

 

 1. Teie õigused seoses isikuandmetega

Teatud tingimuste täitmise korral on teil järgmised õigused:

 • Taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme
 • Taotleda oma isikuandmete muutmist
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist
 • Esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise kohta
 • Taotleda oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekantavusele)
 • Võtta igasugune nõusolek tagasi, ilma et see teid tulevikus mõjutaks
 • Mitte lasta enda kohta teha otsuseid, mis tuginevad ainult automaatsel töötlemisel, sealhulgas profileerimine

Oma õiguste rakendamiseks saate meiega ühendust võtta järgmiselt:

Spectrum Brands (UK) Ltd

Andmete turvalisuse päring

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

Telefon: +44 (0) 161 947 3000
Faks: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Vastame teie taotlusele vastavalt kehtivatele riiklikele sätetele.

 1. Küpsised

Rohkem teavet meie küpsisepoliitika kohta saate lugeda siit meie küpsisepoliitikast.

 1. Andmeturvalisus

Teeme kõik endast oleneva, kasutades teie andmete säilitamisel kõiki tehnilisi ja organisatoorseid võimalusi, et takistada kolmandate isikute juurdepääsu neile. 

Kõiki andmeid säilitatakse serverites, mis vastavad kõige kõrgematele turvastandarditele, et andmed oleksid kaitstud mis tahes kolmandate isikute juurdepääsu eest. 

 1. Meie andmete puutumatuse haldur

Kui teil on küsimusi selle isikuandmete kaitset käsitleva teatise kohta või selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võtke ühendust meie andmete puutumatuse halduriga:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Teie õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et töötleme teie isikuandmeid viisil, millega rikume andmekaitseseadusi, on teil õigus esitada pädevale järelevalveasutusele kaebus.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited August 2019